Woningbouw- en groenplan Peelwachter

Peelwachter is een project van twintig levensloopbestendige huurwoningen en een poortgebouw met daarin een multifunctionele recreatieruimte, de huisartsenpraktijk Ospel (onderdeel van de Groepspraktijk Nederweert) en een Ospel Experience Center.

De voormalige autosloperij maakt plaats voor een groene plek waar Ospelnaren in een veilige omgeving zelfstandig kunnen wonen met toegang tot zorg en ondersteuning die bewoners zelf mogen inkopen. Saamhorigheid, maatschappelijk participeren en ‘Noaberschap’ zijn speerpunten voor het plan. Voorlopige planning is dat het plan begin 2025 gereed is.

Een bruisende woongemeenschap

Een mix van vitale en minder vitale bewoners. Genieten van zelfredzaamheid in een sociale community en een levensloopbestendige omgeving. Bewoners kennen elkaar, voelen zich verbonden met elkaar, doen actief mee met (de door ons georganiseerde) activiteiten, organiseren zelf activiteiten en beheren en benutten zelf de algemene ruimten.

Peelwachter Ospel

Samen wandelen

Eetclubje

Tuingroep

Kerstviering

Jaarlijkse BBQ

Gezamenlijk terras

Bestemmingsplan

Op het programma staan 10 sociale huurwoningen, 10 middeldure huurwoningen en maatschappelijke voorzieningen. Denk aan experience centre/museum, multifunctionele ruimte en ondergeschikte horeca.

Voorwaarden zijn kwaliteitsverbetering op locatie, landschappelijke inpassing, sloop voormalige agrarische bebouwing en weg bestemmen huidige bestemming.

Vooraf is gekeken naar bodem, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geur en gezondheid, flora/fauna/ecologie, stikstofpositie en archeologie.

Hoe nu verder?

Het ontwerpbestemmingsplan is op 3 maart 2022 in procedure gegaan en ligt nu 6 weken ter inzage, tot en met 14 april 2022.

Dit betekent dat een ieder dan de mogelijkheid heeft om zienswijzen in te dienen. Na de zes weken worden de eventuele binnengekomen zienswijzen voorzien van een gemeentelijk standpunt (gegrond of ongegrond verklaard) en dit leidt al dan niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Vervolgens wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de raad en nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het opnieuw 6 weken ter inzage gelegd in het kader van de beroepstermijn.

Ten slotte is er dan nog eventueel de mogelijkheid tot indienen van beroep bij de Raad van State.

De laatste ontwikkelingen

Vorderingen bouw 25-9-2023

Foto’s van de bouw op 25-9-2023 [...]

Keukens plan Peelwachter uitgezocht bij Keukenloods

Vandaag de hand geschud op 21 nieuwe keukens voor plan Peelwachter met Keukenloods. Als team [...]

Eerste fundering gestort plan Peelwachter

Bij Peelwachter eerste fundering voor nieuwe woningen gestort 15 september 2023 is een prachtige mijlpaal [...]

Omgevingsvergunning definitief verleend voor Peelwachter

Ospel, 17 juli 2023 – Peelwachter in Ospel is verheugd om aan te kondigen dat [...]

Huisartsenpraktijk Ospel verhuist naar plan Peelwachter

Van links naar rechts: Job Gerver, Tanja Skrotzki, Wilbert Sluiter, Ineke Hussaarts en Marloes Beuvens [...]

Project Peelwachter in Ospel van start

Begin april is het bestemmingsplan van Peelwachter onherroepelijk geworden en daarmee is de weg vrij [...]